Logo M&M Maciejewski Moszczeński - kancelaria adwokacka
Slider

specjalizacja

SPECJALIZACJA

Kancelaria Maciejewski & Moszczeński świadczy kompleksowe usługi prawne we wszystkich gałęziach prawa. Ugruntowane praktyczne doświadczenie umożliwia obsługę zarówno Klienta indywidualnego, jak i przedsiębiorcy na najwyższym poziomie. Oto nasze specjalizacje:

Prawo cywilne Prawo cywilne Prawo cywilne Prawo cywilne

PRAWO KARNE

Na gruncie prawa karnego Kancelaria Maciejewski & Moszczeński świadczy pomoc ludziom, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych na tle kryminalnym, gdzie niepewność oraz skomplikowany stan faktyczny często prowadzi do podjęcia pochopnych decyzji, których konsekwencje mogą mieć negatywne skutki w przyszłości. Oferujemy pomoc zarówno osobom oskarżonym o popełnienie przestępstw, jak i pokrzywdzonym tymi czynami.

Priorytetem dla Kancelarii Maciejewski & Moszczeński w sprawach karnych jest zapewnienie Klientowi przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa oraz absolutnego zaufania, które stanowi ważny czynnik w relacji obrońcy z oskarżonym. Nadto, celem jest transparentne przedstawienie Klientowi sytuacji w której się znalazł, co umożliwi całkowite zrozumienie zarówno stanu faktycznego, jak i prawnego danej sprawy.

Zakres usług w tej gałęzi prawa obejmuje w szczególności reprezentację na każdym etapie postępowania przed organami ścigania tj. policją i prokuraturą oraz reprezentację przed sądami powszechnymi zarówno I, jaki II instancji w sprawach:

 • osób oskarżonych o popełnienie czynów zabronionych - w zakresie obrony w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, również w sprawach, które już są w toku,
 • osób pokrzywdzonych czynami zabronionymi, w tym także w zakresie dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia oraz nawiązki w toku postępowania karnego, oraz wnoszenia prywatnego i subsydiarnego aktu oskarżenia,
 • osób skazanych – w zakresie obrony w postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, dozór elektroniczny).
 • PRAWO CYWILNE

  Kancelaria Maciejewski & Moszczeński specjalizuje się również w świadczeniu usług z zakresu prawa cywilnego. Mając na uwadze szerokie spektrum zagadnień w tej dziedzinie prawa wskazać należy, iż praktyczne doświadczenie Wspólników Kancelarii zebrane pod patronatem wybitych członków Palestry Poznańskiej zapewnia Klientom poczucie przejrzystości i zrozumienia prowadzonych postępowań, przy zachowaniu ważnej z punktu widzenia Klienta terminowości oraz pełnego profesjonalizmu.

  Wspólnicy Kancelarii w toku postępowań cywilnych, których zawiłość oraz często czas trwania wywołują u Klienta poczucie zagubienia oraz niepewności, dbają o stałe i bieżące informowanie Klienta o przebiegu postępowania oraz skrupulatnie uprzedzają Klienta o wszelkich kosztach przed wszczęciem postępowania, jak i ewentualnych kosztach, które mogą się pojawić w toku postępowania. Z kolei możliwość dostępu do akt elektronicznych Kancelarii umożliwia klientom bieżące monitorowanie postępu w jego sprawie.

  Zakres usług w tej gałęzi prawa obejmuje reprezentację w postępowaniu procesowym, jak i nieprocesowym przed sądami powszechnymi I, jak i II instancji oraz reprezentację na etapie postępowanie ugodowego – przedsądowego, w tym postępowań mediacyjnych, na przykład w sprawach: o zapłatę, dot. nieruchomości, dot. umów, spadkowych, odszkodowawczych, o ubezwłasnowolnienie, o ochronę dóbr osobistych, itp.

  PRAWO RODZINNE

  Kancelaria Maciejewski & Moszczeński posiada również rozległe doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań z zakresu prawa rodzinnego. Specyfika tego rodzaju spraw, a przede wszystkie zaangażowanie emocjonalne Stron postepowania zawsze stanowi ogromne wyzwanie w pracy adwokata. Rola pełnomocnika nie sprowadza się wyłącznie do pełnienia funkcji procesowych, które to mają fundamentalne znaczenie, ale często obejmuje również funkcję powiernika do którego Klient musi mieć absolutnie zaufanie.

  Obrany przez Wspólników Kancelarii model „Adwokata – Przyjaciela” oraz pełny profesjonalizm w prowadzeniu spraw umożliwia Klientowi czynne i rzeczywiste uczestnictwo w postępowaniu, którego jest stroną. Natomiast indywidualne podejście prawników Kancelarii do każdej z prowadzonych spraw stanowi gwarancję poczucia bezpieczeństwa każdego obsługiwanego Klienta, które to bezpieczeństwo pozwala na podejmowanie wyważonych oraz racjonalnych decyzji w toku postępowania.

  Zakres usług w tej gałęzi prawa obejmuje reprezentację w postępowaniu przed sądami powszechnymi I, jak i II instancji oraz reprezentację na etapie postępowanie ugodowego – przedsądowego, w tym postępowań mediacyjnych, na przykład w sprawach: o rozwód lub separację, o unieważnienie małżeństwa, o alimenty, o kontakty, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej.

  OBSŁUGA BIZNESU

  Kancelaria Maciejewski & Moszczeński prowadzi stałą obsługę prawną szeregu zarówno małych, jak średnich przedsiębiorstw, a także podmiotów Skarbu Państwa. Ugruntowana współpraca z tymi Klientami stanowi najbardziej miarodajną referencję jakości świadczonych usług dla Klientów Biznesowych.

  Kancelaria Maciejewski & Moszczeński świadczy usługi w ramach stałej obsługi prawnej szerokiemu spektrum przedsiębiorców, których potrzeby są zróżnicowane, co wymaga znacznej elastyczności oraz doświadczenia. Cechy te stanowią fundamenty w świadczeniu usług Klientom Biznesowym przez prawników Kancelarii. Mając również na uwadze fakt, iż dla każdego przedsiębiorcy każda minuta poświęcona na rozwój biznesu ma ogromne znaczenie, Wspólnicy Kancelarii w kontakcie z Klientem stawiają przede wszystkim na różnorodność środków komunikacji, która ma na celu dostosowanie się do wymagań Klienta Biznesowego. Nadto, dostęp do akt elektronicznych Kancelarii pozwala Klientowi na bieżące śledzenie toku postępowania w danej sprawie bez konieczności osobistej wizyty w siedzibie Kancelarii, czy nawet kontaktu telefonicznego.

  Zakres usług w tej gałęzi prawa obejmuje:

 • bieżącą obsługę prawną obejmującą wszystkie aspekty działalności przedsiębiorcy, a w szczególności zakres prawa pracy, umów z kontrahentami, procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa itp.
 • reprezentację przed sądami powszechnymi i komornikami we wszystkich rodzajach spraw sprawach (np.: o zapłatę, rejestracyjnych, upadłościowych, dot. nieruchomości, dot. praw własności intelektualnej itp.),
 • reprezentację przed organami administracyjnymi we wszystkich rodzajach sprawach (np.: dot. wydania koncesji i zezwoleń, dot. decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę itp.)
 • Michael-studio.com 2014 - all rights reserved. Strona zgodna z standardami: XHTML oraz CSS.

  Facebook
  Tweeter
  Google plus
  Zaufali Nam